AverCaster Skilled เป็น server สำหรับทำวิดีโอ Streaming เหมาะสำหรับงานที่ต้องการ Streaming ให้คนดูจำนวนมากๆผ่านระบบ Community เช่น การใช้งาน Broadcast ตามโรงพยาบาล, การศึกษาผ่านระบบออนไลน์, งานวิดีโอถ่ายทอดสด, งานประชุมหรือสัมมนาในองค์กรขนาดใหญ่, หรืองาน broadcast ต่างๆ

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *